Tiến độ thanh toán dự án The Marq Quận 1, áp dụng từ tháng 9/2019

Thị TrườngThe MARQ

09/25/2019

Nội dung bài viết

  Rever gửi đến quý Khách hàng tiến độ thanh toán mới nhất của dự án The Marq Quận 1, áp dụng từ ngày 23/9/2019 cho đến khi có thông báo mới. Tiến độ thanh toán áp dụng cho Hợp đồng Thuê căn hộ và Hợp đồng mua bán căn hộ.

  Tải nhanh tài liệu Phân tích Đánh giá dự án THE MARQ

  Tiến độ thanh toán áp dụng cho Hợp đồng thuê căn hộ The Marq

  Tiến độ thanh toán cho hợp đồng thuê căn hộ của dự án The Marq, Quận 1 được chia ra làm 24 đợt, chỉ thanh toán 1% mỗi tháng và thanh toán 50% nhận nhà, cụ thể như sau:

  STT

  No.

  Đợt thanh toán

  Instalment

  Thời gian

  Timing

  Số tiền/Tỷ lệ thanh toán

  (% giá trị hợp đồng)

  Payment amount

  (% of contract value)

  Ghi chú

  Note

  1

  Đặt cọc

  Đặt cọc không hoàn lại

  Non - refundable deposit

  VND 200,000,000

  Ký phiếu đặt cọc

  Sign deposit  Slip

  Đợt 1

  Instalment 1

  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc.

  Within 14 day from the deposit date

  10% + VAT

  - VND 200,000,000

   

  Sau khi Bên thuê nộp đủ tiền theo đợt này hai bên sẽ ký hợp đồng Thuê căn hộ.

   

  2

  Đợt 2

  Instalment 2

  3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt trước

  3 month from the previons payment due date.

  10% + VAT

   

  3

  Đợt 3

  Instalment 3

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  4

  Đợt 4

  Instalment 4

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  5

  Đợt 5

  Instalment 5

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  6

  Đợt 6

  Instalment 6

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  7

  Đợt 7

  Instalment 7

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  8

  Đợt 8

  Instalment 8

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  9

  Đợt 9

  Instalment 9

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  10

  Đợt 10

  Instalment 10

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  11

  Đợt 11

  Instalment 11

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  12

  Đợt 12

  Instalment 12

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  13

  Đợt 13

  Instalment 13

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  14

  Đợt 14

  Instalment 14

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  15

  Đợt 15

  Instalment 15

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  16

  Đợt 16

  Instalment 16

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  17

  Đợt 17

  Instalment 17

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  18

  Đợt 18

  Instalment 18

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  19

  Đợt 19

  Instalment 19

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  20

  Đợt 20

  Instalment 20

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  21

  Đợt 21

  Instalment 21

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  22

  Đợt 22

  Instalment 22

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  23

  Đợt 23

  Instalment 23

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  10% + VAT

   

  24

  Đợt 24

  Instalment 24

  Khi bàn giao căn hộ dự kiến Tháng 2/2022

  Upon the condo handover estimeted in February 2022

  50% + VAT + 2%

  phí bảo trì/ Maintenance fee

   

  Tổng cộng

  TOTAL

  100% + VAT + 2%

   

  Tiến độ thanh toán áp dụng cho Hợp đồng Mua Bán căn hộ The Marq

  Tiến độ thanh toán cho hợp đồng mua bán căn hộ của dự án The Marq, Quận 1 được chia ra làm 25 đợt, chỉ thanh toán 1% mỗi tháng và thanh toán 50% nhận nhà, cụ thể như sau:

  STT

  No.

  Đợt thanh toán

  Instalment

  Thời gian

  Timing

  Số tiền/Tỷ lệ thanh toán

  (% giá trị hợp đồng)

  Payment amount

  (% of contract value)

  Ghi chú

  Note

  1

  Đặt cọc

  Đặt cọc không hoàn lại

  Non - refundable deposit

  VND 200,000,000

  Ký phiếu đặt cọc

  Sign deposit  Slip

  Đợt 1

  Instalment 1

  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc.

  Within 14 day from the deposit date

  10% + VAT

  - VND 200,000,000

   

  Sau khi Bên thuê nộp đủ tiền theo đợt này hai bên sẽ ký hợp đồng Thuê căn hộ.

   

  2

  Đợt 2

  Instalment 2

  3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt trước

  3 month from the previons payment due date.

  10% + VAT

   

  3

  Đợt 3

  Instalment 3

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  4

  Đợt 4

  Instalment 4

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  5

  Đợt 5

  Instalment 5

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  6

  Đợt 6

  Instalment 6

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  7

  Đợt 7

  Instalment 7

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  8

  Đợt 8

  Instalment 8

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  9

  Đợt 9

  Instalment 9

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  10

  Đợt 10

  Instalment 10

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  11

  Đợt 11

  Instalment 11

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  12

  Đợt 12

  Instalment 12

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  13

  Đợt 13

  Instalment 13

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  14

  Đợt 14

  Instalment 14

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  15

  Đợt 15

  Instalment 15

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  16

  Đợt 16

  Instalment 16

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  17

  Đợt 17

  Instalment 17

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  18

  Đợt 18

  Instalment 18

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  19

  Đợt 19

  Instalment 19

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  20

  Đợt 20

  Instalment 20

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  21

  Đợt 21

  Instalment 21

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  22

  Đợt 22

  Instalment 22

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  1% + VAT

   

  23

  Đợt 23

  Instalment 23

  1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

  1 month from the previons payment due date.

  10% + VAT

   

  24

  Đợt 24

  Instalment 24

  Khi bàn giao căn hộ dự kiến Tháng 2/2022

  Upon the condo handover estimeted in February 2022

  45% + VAT + 2%

  phí bảo trì/ Maintenance fee

   

  25

  Đợt 25

  Instalment 25

  Khi cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu

  Upon issue of Ownership Certificate

  5% + VAT

   

  Tổng cộng

  TOTAL

  100% + VAT + 2%

   

  Một số thông tin về dự án The Marq Quận 1

  Dự án căn hộ hạng sang The Marq - 29B Nguyễn Đình Chiểu khởi công chính thức vào ngày 18/07/2018 trên khu đất rộng 5.146 m2, kết cấu bao gồm 2 toà tháp căn hộ cao 26 tầng và 4 tầng hầm. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn kiến trúc mới tại khu vực lõi trung tâm Quận 1, với quy mô 520 căn hộ cao cấp sang trọng và hiện đại.

  Căn hộ dự án The Marq dự kiến được cất nóc vào tháng 7/2020 và bàn giao cho khách hàng vào tháng 2/2022

  tien-do-thanh-toan-du-an-the-marq

  Vị trí dự án căn hộ hạng sang The Marq

  tien-do-thanh-toan-du-an-the-marq

  Dự án The Marq được thiết kế hiện đại với những tiện ích đẳng cấp

  Nếu quý khách quan tâm đến dự án căn hộ The Marq, vui lòng liên hệ tới Hotline của Rever: 0901777667 để nhận được tư vấn một cách tốt nhất. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm thông tin về dự án qua tài liệu dưới đây:

  Phân tích the marq

  Có thể bạn quan tâm:

  Hoàng Trịnh (TH)

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận